Parlamentul României – Lege nr. 7/2020 din 06 ianuarie 2020

Legea nr. 7/2020 pentru modificarea şi completarea Legii

  1. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

În vigoare de la 11 ianuarie 2020 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 8 din 08 ianuarie 2020. Formă aplicabilă la 30 ianuarie 2020.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 30 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

  1. La articolul 22, literele b) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:” b) obţinerea acordurilor şi a avizelor prevăzute de lege, precum şi a autorizaţiei de construire şi acordului/autorizaţiei administratorului drumului pentru realizarea branşamentelor la reţelele de utilităţi ale infrastructurii edilitare, cu plata taxelor de racordare aferente branşamentelor;

. . . . . . . . . .

f) efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor de construire pentru lucrările prevăzute în autorizaţia de construire, numai împreună cu recepţia la terminarea lucrărilor branşamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente ansamblurilor de locuinţe individuale şi colective, construcţiilor de utilitate publică şi căilor de acces;”.

  1. La articolul 22, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins: ” f1) efectuarea recepţiei finale la expirarea perioadei de garanţie;”.
  1. La articolul 22, literele h) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:” h) expertizarea construcţiilor, mai puţin a instalaţiilor/reţelelor edilitare de către experţi tehnici atestaţi, în situaţiile în care la aceste construcţii se execută lucrări de natura celor prevăzute la art. 18 alin. (2). Modificarea instalaţiilor/reţelelor edilitare aferente construcţiilor expertizate se realizează în baza unor documentaţii tehnice elaborate şi avizate în conformitate cu prevederile legale; i) predarea către proprietar a construcţiei numai după admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţii şi punerea în funcţiune a branşamentelor autorizate şi definitive la reţelele de utilităţi publice ale infrastructurii edilitare.